Rask psykologtilgang for din bedrift

01.07.2021

Menneskene er bedriftens mest verdifulle ressurs. Sykdom og fravær kan få store personlige og sosiale konsekvenser. Når en ansatt ikke kan møte på jobb som følge av belastninger i privatlivet eller forhold på jobben, kan det ramme både daglig drift og øvrige kolleger.

Lange sykmeldinger har som oftest negative konsekvenser både for den ansatte selv og bedriften.

For å få tilgang til psykolog i det offentlige, er det en forutsetning at man har en psykiatrisk diagnose som kvalifiserer til behandling. Det innebærer at plager og symptomer som i utgangspunktet er lette å behandle, må gjennom en betydelig forverring før man kvalifiserer til hjelp fra det offentlige helsevesenet.

En avtale om rask psykologbistand hjelper den ansatte i en vanskelig situasjon. Gjennom avtale med psykolog, er det mulig å få profesjonell og kompetent bistand til ansatte på kort varsel, før tilstanden forverres og for eksempel ender med langtidssykemelding. Rask tilgang til psykolog bidrar til at ansatte kan fungere i arbeid, redusere tiden den ansatte er sykmeldt eller at ansatte kommer raskere tilbake til jobb etter sykmelding.

En samarbeidsavtale kan omfatte:

  • Ingen faste kostnader, kun fakturering for bruk av tjenester
  • Time på kort varsel
  • Muligheter for avtaler på kveldstid

Ta kontakt for mer informasjon